Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aflevernota en overeenkomst tussen Smartphone Fixen BVBA, hierna te noemen: “Dienstverlener”, en een Wederpartij waarop Dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door Dienstverlener derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven voor de medewerkers van Dienstverlener en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dienstverlener en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Gegevens van Dienstverlener

Smartphone Fixen bvba is gevestigd te Beveren, Warande 58, 9120 Beveren. Smartphone Fixen is bereikbaar op het nummer +32 (0) 377 553 46 of via info@smartphonefixen.be BTW BE0651750423.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Dienstverlener en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.2. Er is sprake van een reparatie overeenkomst indien de Wederpartij een reparatiekaart heeft ingevuld en zijn of haar toestel bij Smartphone Fixen heeft achtergelaten.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Dienstverlener derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Dienstverlener gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dienstverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dienstverlener gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dienstverlener bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dienstverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dienstverlener gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Indien Dienstverlener bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Dienstverlener onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 • –  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 • –  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Dienstverlener toekomende bevoegdheid of een op Dienstverlener rustende verplichting ingevolge de wet;

– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Dienstverlener alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomenen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Verzending

 1. Dienstverlener zal de producten in beginsel per gewone Bpost of UPS verzenden. Indien de wederpartij dit tijdig en uitdrukkelijk aangeeft kan Dienstverlener de producten aangetekend en tot een maximaal verzekerde waarde van € 5.000,- verzenden. In dat geval wordt aan de wederpartij € 5,- aan extra verzendkosten in rekening gebracht.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van pakketten en haar inhoud bij verzending door Bpost of UPS (of een andere vervoerder). Mocht een pakket zoek of beschadigd raken, dan verleent Dienstverlener haar medewerking welke in dat geval benodigd mocht zijn om het pakket op te sporen dan wel de schade als gevolg van vermissing of beschadiging uit te laten keren.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dienstverlener kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Dienstverlener op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de Wederpartij alsnog de gevraagde schadevergoeding niet wilt betalen, heeft de Dienstverlener het recht om het product in kwestie in te vorderen.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dienstverlener, zal Dienstverlener in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Dienstverlener is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Dienstverlener zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Dienstverlener genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dienstverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overmacht

 1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dienstverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dienstverlener zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dienstverlener aangegeven. Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Levering door Dienstverlener vindt in beginsel niet eerder plaats dan nadat het bedrag van de factuur volledig door of ten behoeve van de wederpartij is betaald. Dienstverlener kan hierop uitzonderingen maken voor vaste klanten en wanneer Dienstverlener dat vooraf uitdrukkelijk met de wederpartij overeen is gekomen. In dat geval dient betaling binnen 7 dagen na ontvangst van het product of levering van de dienst plaats te vinden.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan alle juridische, gerechtsdeurwaardelijke en incassokosten incassokosten verschuldigd.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Dienstverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Dienstverlener in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dienstverlener totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Dienstverlener gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Dienstverlener geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dienstverlener veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Dienstverlener daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Dienstverlener ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Dienstverlener gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Dienstverlener bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Dienstverlener zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Dienstverlener en door Dienstverlener aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dienstverlener zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Dienstverlener te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dienstverlener kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Dienstverlener verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Dienstverlener in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dienstverlener de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Dienstverlener, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Dienstverlener te retourneren en de eigendom daarover aan Dienstverlener te verschaffen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dienstverlener daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 6. Producten en diensten onder garantie worden nooit gecrediteerd in Euro’s, tenzij deze niet herstelbaar- of vervangbaar zijn.
 7. De Wederpartij dient de producten welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te sturen naar de Dienstverlener. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur/kasticket.
 8. De garantie vervalt onder andere door de volgende omstandigheden:
  – Indien de Wederpartij het product verwaarloosd
  – De onderdelen zelf wijzigt/vervangt, of het door een 3e partij laat behandelen/vervangen
  – Bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik , foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, waterschade of andere externe factoren.
  – Verkeerd gebruik van het product
  – Bij het gebruik van kopie accessoires, of ongeschikte accessoires
  – Software problemen/moederbord problemen vallen nooit onder de garantie bij de Wederpartij
 9. Wederpartij heeft jegens Dienstverlener enkel recht op garantie indien en voor zover aan Dienstverlener nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Dienstverlener of de fabrikant.

Artikel 11 Reparaties

 1. In het geval van reparaties verleent de Dienstverlener een garantie van 2 jaar  ten aanzien van het door de Dienstverlener vervangen OEM Grade iPhone Touch scherm. Deze garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik, nalatig onderhoud, voortkomend uit brand, val- en waterschade.
 2. Op het Touch scherm van Refurbished schermen verlent de Dienstverlener een garantie van 1 jaar aan.
 3. Op het Touch scherm van High-Copy schermen verleent de Dienstverlener een garantie van 3 maanden aan.
 4. Op het LCD scherm geeft de Dienstverlener geen garantie.
 5. Op de overige merken en modellen is de Touch scherm herstelling garantie beperkt tot 3 maanden.
 6. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.
 7. Indien tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat welke het gevolg is van een gebrek aan (een onderdeel van) het product dan is Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.
 8. Bij iedere vorm van water- en of oxidatieschade komt de garantie in het eerste lid van dit artikel te vervallen.
 9. Indien de wederpartij dan wel een derde na de door Dienstverlener verrichte reparatie zelf reparaties aan het product uitvoert komt de garantie als omschreven in het eerste lid van dit artikel te vervallen.
 10. Indien blijkt dat reparatie van het toestel niet mogelijk is, en nadat de Dienstverlener de wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld, heeft de wederpartij de mogelijkheid om het toestel gedurende 2 maanden op te halen. Na het verstrijken van 2 maanden rust op de Dienstverlener geen bewaarplicht meer en is hij gerechtigd om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.
 11. De Wederpartij is verplicht de gerepareerde toestel binnen 2 maanden op te halen. Indien dit niet het geval is heeft de Dienstverlener het recht om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.
 12. Indien de Dienstverlener besluit om het toestel niet aan derden ter vernietiging mee te geven maar langer dan 2 maanden te bewaren dient de Wederpartij een vergoeding van €1,- per extra bewaarde dag aan de Dienstverlener te betalen indien de Wederpartij de toestel alsnog in ontvangst wilt nemen.
 13. De Wederpartij heeft geen recht op geld-terug-garantie indien de Wederpartij besluit om het gerepareerde onderdeel niet onder de garantie opnieuw wilt laten repareren.
 14. Defecten die opduiken tijdens de reparatie en die veroorzaakt zijn door valschade of waterschade vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dienstverlener. Deze kunnen met toestemming van de eigenaar hersteld worden tegen een afgesproken meerprijs.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.
 4. Reparaties van toestellen worden op eigen risico van de Wederpartij uitgevoerd. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veroorzaakte schade.
 5. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Dienstverlener heeft het recht om een identiek toestel met eenzelfde marktwaarde aan te bieden ter compensatie van de gelede schade. Dienstverlener biedt de standaard garantie aan om eventuele toekomstige problemen te verhelpen.
 7. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 12 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dienstverlener en de door Dienstverlener bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Dienstverlener van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dienstverlener toerekenbaar is.
 2. Indien Dienstverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dienstverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dienstverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dienstverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15 Consumenten

 1. Indien de Wederpartij een consument is en deze met Dienstverlener een overeenkomst op afstand in de zin van de wet koop op afstand aangaat, zijn de bepalingen van dit artikel mede van toepassing. In alle andere situaties zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing.
 2. Onder consument wordt in dit artikel verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 4. Tijdens de termijn, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 5. Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid als omschreven in het derde lid van dit artikel, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Dienstverlener retourneren, conform de door de Dienstverlener verstrekte instructies.
 6. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 7. Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid als omschreven in het derde lid van dit artikel, worden aan hem ten hoogste de kosten van terugzending in rekening gebracht.
 8. Indien de consument een bedrag betaald heeft en hij gebruik maakt van de hem geboden mogelijkheid, zoals omschreven in de leden 3 en 6 van dit artikel, dan zal Dienstverlener uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, overgaan tot terugbetaling.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomwet- en regelgeving. Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste op de website van Dienstverlener vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met Dienstverlener.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan